Super User

Super User

To KAAEKT Σάμου σας προσκαλεί σε συνάντηση τη Τρίτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 17:30 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού Δημαρχείου, στον Άγιο Κύρηκο Ικαρίας. Στόχος η ενημέρωση,  επίλυση αποριών και τεχνικών θεμάτων που έχουν προκύψει στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του υπομέτρου 19.2, Ιδιωτικές Παρεμβάσεις, του Τοπικού  προγράμματος CLLD/LEADER. Κατά τη διαδικασία, θα γίνει αναφορά στις δράσεις του προγράμματος, ανάλυση προϋπολογισμού, θεσμικό πλαίσιο, οδηγίες υποβολής στο ΠΣΚΕ και απάντηση σε τυχόν απορίες σας .                                      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σύμφωνα με εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πράξεων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης / Ομάδα Τοπικής Δράσης ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε., και μετά από συνεδρίαση της ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER του Νομού Σάμου, εκδόθηκε η απόφαση Νο 57/13.05.2022, για :

α) Την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων της 1ης πρόσκλησης για επιλογή πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, και

β) την έκδοση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Το ενοποιημένο αρχείο  με την γνωμοδότηση αναρτάται στο ΠΣΚΕ.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου απεικονίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του συνδέσμου https://www.ependyseis.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας. Στον εν λόγω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και να ¨κατεβάσετε¨ όλα τα συνημμένα αρχεία που αφορούν την πρότασή σας.

Κάνοντας χρήση της ίδιας ιστοσελίδας σας υπενθυμίζουμε το νόμιμο δικαίωμά σας για ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του αρ. 25 του Ν.2690/99) επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ηλεκτρονικά με την ανάλογη τεκμηρίωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ενδιάμεσου Φορέα K.A.A.E.K.T. Σάμου A.E.), βάσει πρόσκλησης.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ΠΣΚΕ. Η δυνατότητα υποβολής της ένστασης αφορά σε υποψήφιους δικαιούχους που αναγράφονται σε οποιονδήποτε από τους τρεις προαναφερόμενους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Η μη υποβολή ένστασης εκ μέρους του υποψήφιου δικαιούχου της Πράξης εντός της τεθείσας προθεσμίας, ισοδυναμεί με την εκ μέρους του αποδοχή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της βαθμολογίας.

Σημειώνεται ότι, ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει α) μετά την εξέταση των  τυχουσών υποβληθεισών προσφυγών, και β) την ήδη εγκεκριμένη υπερδέσμευση πόρων ύψους 120% βάσει πρόσκλησης.

Σε συνέχεια ερωτημάτων σας σχετικά με την εισαγωγή ημερομηνίας έναρξης του ΚΑΔ επένδυσης για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ, σας ενημερώνουμε ότι οι δικαιούχοι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εισάγουν την ημερομηνία υποβολής ή δημιουργίας στο ΠΣΚΕ της αίτησης στήριξης.  Δεν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας στο ΠΣΚΕ προ ένταξης, αλλά υπενθυμίζουμε τα οριζόμενα στο Άρθρο 11, παρ. 6  του εγκεκριμένου σχεδίου της πρόσκλησης των ιδιωτικών όπου αναφέρεται:

“Οι υπό σύσταση εταιρείες:

•         Υποχρεούνται να αποκτήσουν ΑΦΜ ως εταιρεία και να προσκομίσουν στον ΕΦ την έναρξη δραστηριότητας άμεσα μετά την δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων (ή του Πίνακα Κατάταξης σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης μέσω της διαδικασίας ένστασης), και σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης της μεμονωμένης Πράξης.”

2η ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ,ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

1η ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ,ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της δράσηςΣυμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής”, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr. του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Όσοι εν δυνάμει ωφελούμενοι έχουν ήδη υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στην ως άνω ιστοσελίδα μπορούν να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων πληκτρολογώντας τον ειδικό κωδικό (ΚΑΥΑΣ) που έλαβαν κατά την Υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής τους στη δράση ή τον Αριθμό της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Το Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλης Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Ν. Σάμου Α.Ε ΚΔΒΜ2, με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ ΣΑΜΟΥ, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην αντίστοιχη Προκήρυξη, εγκρίθηκε ως πάροχος κατάρτισης σύμφωνα με το Οριστικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Απόφαση ΑΔΑ: 60ΑΘ46ΜΤΛΚ-6Α8|Aρ. Πρωτ: 1.3075/08-07-2021).

Αντικείμενο της παραπάνω δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών:

  1. Επαγγελματικής συμβουλευτικής, (4 συνεδρίες),
  2. Συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 580 ωρών (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και
  3. Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων,

σε συγκεκριμένες ειδικότητες όπως ορίζονται παρακάτω:

  • Κλάδος Μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών

Επιλέξιμες ειδικότητες:

α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

β) Εργασίες Μόνωσης

γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

  • Κλάδος Υγείας – πρόνοιας

Επιλέξιμες ειδικότητες:

α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

β) Επαγγελματίας Καθαριστής

γ) Λινοθηκάριος

δ) Οροφοκόμος

  • Κλάδος Τουρισμού και επισιτισμού

Επιλέξιμες ειδικότητες:

α) Σερβιτόρος

β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου

γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Η δράση εστιάζει στη δημιουργία μιας δομημένης πορείας των ανέργων προς την αγορά εργασίας μέσω:

  • απόκτησης ή/και επικαιροποίησης /αναβάθμισης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Στους κλάδους αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι μεταποίησης/ βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας και τουρισμού και επισιτισμού
  • παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.


Οι ωφελούμενοι της δράσης, παρακαλούνται να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας www.voucher.gov.gr , και εφόσον περιλαμβάνονται στο μητρώο ως επιτυχόντες να συμπληρώσουν άμεσα τη φόρμα που ακολουθεί στο παρακάτω link https://forms.gle/9BqsFKa6sdvrA7Qh6.

Εναλλακτικά μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Σάμου στα τηλέφωνα 2273350428 ή 2273353401.