Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018 19:39

Τροποποίηση Οδηγού Εφαρμογής CLLD/Αλιείας που αφορά τα κριτήρια αποκλεισμού και τα δικαιολογητικά ανάρτησης