ΙΔΡΥΤΙΚΟ

Στις 23 Μαΐου 1996,καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, το υπ' αριθμό 1/23-5-96 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ της Ν.Α. ΣΑΜΟΥ με το διακριτικό τίτλο "Κ.Ε.Κ. Ν.Α. ΣΑΜΟΥ Α.Ε." και αριθμό μητρώου35305/83/8/96/001, με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 51%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 9%
ΤΕΔΚ 20%
ΕΟΣΣ 20%.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ.

Σκοπός του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων Άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισηςκαθώς και άλλες συναφείς δραστηριότητες (έρευνες, αναπτυξιακές μελέτες, συμβουλευτική υποστήριξη κ.λ.π.). Στα πλαίσια δε της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η υλοποίηση ενεργειών αφορά: Συμπληρωματική Κατάρτιση για άτομα που έχουν ελλιπή επαγγελματικά προσόντα, επανειδίκευση ήαπαναπροσανατολισμό για άτομα που λόγω αναδιάρθρωσης απαιτείται να αλλάξουν αντικείμενο εργασίας, εξειδίκευση ή επιμόρφωση για άτομα που είναι αναγκαίο να αποκτήσουν νέες γνώσεις σε αντικείμενα της εργασίας τους λόγω εισαγωγής νέων τεχνολογιών, ανακατάταξης της παραγωγικής διαδικασίας και των συνθηκών εργασίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στις 19 Ιουνίου 1998 το Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, αποφάσισε κατά την 47η Συνεδρίασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αριθμ. 111232/12-12-97, 111313/17-12-97 και 111312/17-12-97 Υ.Α., τη χορήγηση πιστοποίησης στο φορέα "Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν.Α. Σάμου Α.Ε." με τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ.Ε.Κ.: ΘΕΜΑΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΕΚ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΣΕΚ-1-314-2614
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ.

Συνολική δυναμικότητα: 75
Συνολική βαθμολογία: 56,78
Αριθμός πιστοποιημένων δομών: 1 Περιφέρεια: Βορείου Αιγαίου
Διεύθυνση: Αγία Ειρήνη – Σάμος

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Πανουράκης Βασίλης.