ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020

ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020 (8)

Δευτέρα, 06 Σεπτεμβρίου 2021 14:51

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Γράφτηκε από

Ενημέρωση για τις ενταγμένες πράξεις των έργων Δημοσίου χαρακτήρα ΕΠΑΛθ-Προτεραιότητα 4- Μέτρο 8.3.3

Σας γνωστοποιούμε ότι εκδόθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα στα πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020'" - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 - ΜΕΤΡΟ 8.3.3. 

Σας γνωστοποιούμε ότι εκδόθηκε η Ορθή Επανάληψη του Προσωρινού Πίνακα  Κατάταξης των Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα στα πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020'" - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 - ΜΕΤΡΟ 8.3.3

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020" - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 - ΜΕΤΡΟ 8.3.3 .
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : 
Βάσει της πρόσκλησης (σελ. 9 παρ. 3.3) «Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, o ΕΦ δύναται να εντάξει πράξεις έως το 195% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση».
Στον προσωρινό πίνακα που αναρτήθηκε  δεν έχει ληφθεί υπόψη το ποσό της υπερδέσμευσης το οποίο θα συμπεριληφθεί στον τελικό πίνακα.

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσκληση για το πρόγραμμα «ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» έχει λάβει νέα παράταση μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2021  στις 14:00 .

Σημειωτέον ότι από 05/03/2021 έως και 08/03/2021 θα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των συστημάτων του ΟΠΣ .

Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2021 12:30

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»

Γράφτηκε από

2η Παράταση Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» έως 8/3/201 και ώρα 14:30