ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020

ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020 (19)

Τροποποίηση της Πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» με Κωδικό
ΟΠΣ 5086617 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» στο Νομό Σάμου, (Νησιά Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών), (Μέτρο 8.3.3: Αρ.63 του Καν. 508/2014 ΄Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης΄), ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ενστάσεων και εκδόθηκε ο οριστικός- τελικός  πίνακας κατάταξης.

Στατιστικά από τον Συνολικό Αιτούμενο προϋπολογισμό 26 προτάσεων που κατατέθηκαν στο Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΕ., ύψους 3.979.649,28€  έχει αξιολογηθεί θετικά ποσό 2.141.526,45€ που αντιστοιχεί σε 16 υπαγώγιμες προτάσεις.

Σύμφωνα με παροχή δυνατότητας υπερδέσμευσης μετά από ενέργειες της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, εντάσσεται το σύνολο των θετικά αξιολογημένων  πράξεων του Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΕ., (αριθμός απόφασης ΕΔΠ 60/29-06-2022).

 

ΣΑΜΟΣ, 11/07/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σύμφωνα με εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πράξεων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης / Ομάδα Τοπικής Δράσης ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε., και μετά από συνεδρίαση της ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER του Νομού Σάμου, εκδόθηκε η απόφαση Νο 57/13.05.2022, για :

α) Την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων της 1ης πρόσκλησης για επιλογή πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, και

β) την έκδοση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Το ενοποιημένο αρχείο  με την γνωμοδότηση αναρτάται στο ΠΣΚΕ.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου απεικονίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του συνδέσμου https://www.ependyseis.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας. Στον εν λόγω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και να ¨κατεβάσετε¨ όλα τα συνημμένα αρχεία που αφορούν την πρότασή σας.

Κάνοντας χρήση της ίδιας ιστοσελίδας σας υπενθυμίζουμε το νόμιμο δικαίωμά σας για ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του αρ. 25 του Ν.2690/99) επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ηλεκτρονικά με την ανάλογη τεκμηρίωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ενδιάμεσου Φορέα K.A.A.E.K.T. Σάμου A.E.), βάσει πρόσκλησης.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ΠΣΚΕ. Η δυνατότητα υποβολής της ένστασης αφορά σε υποψήφιους δικαιούχους που αναγράφονται σε οποιονδήποτε από τους τρεις προαναφερόμενους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Η μη υποβολή ένστασης εκ μέρους του υποψήφιου δικαιούχου της Πράξης εντός της τεθείσας προθεσμίας, ισοδυναμεί με την εκ μέρους του αποδοχή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της βαθμολογίας.

Σημειώνεται ότι, ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει α) μετά την εξέταση των  τυχουσών υποβληθεισών προσφυγών, και β) την ήδη εγκεκριμένη υπερδέσμευση πόρων ύψους 120% βάσει πρόσκλησης.

Σε συνέχεια ερωτημάτων σας σχετικά με την εισαγωγή ημερομηνίας έναρξης του ΚΑΔ επένδυσης για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ, σας ενημερώνουμε ότι οι δικαιούχοι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εισάγουν την ημερομηνία υποβολής ή δημιουργίας στο ΠΣΚΕ της αίτησης στήριξης.  Δεν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας στο ΠΣΚΕ προ ένταξης, αλλά υπενθυμίζουμε τα οριζόμενα στο Άρθρο 11, παρ. 6  του εγκεκριμένου σχεδίου της πρόσκλησης των ιδιωτικών όπου αναφέρεται:

“Οι υπό σύσταση εταιρείες:

•         Υποχρεούνται να αποκτήσουν ΑΦΜ ως εταιρεία και να προσκομίσουν στον ΕΦ την έναρξη δραστηριότητας άμεσα μετά την δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων (ή του Πίνακα Κατάταξης σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης μέσω της διαδικασίας ένστασης), και σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης της μεμονωμένης Πράξης.”

2η ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ,ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

1η ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ,ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

Page 1 of 2