Super User

Super User

Οι δικαιούχοι – μελετητές των πράξεων του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020, αφού έχουν λάβει τα έγγραφα της αξιολόγησης, την Απόφαση Ένταξης των πράξεων με αρ.πρωτ. 583/21-07-2022 (ΑΔΑ: ΡΖΓ946ΜΣΗΞ-5Κ6) και την Απόφαση Χρηματοδότησης μεμονωμένης πράξης μπορούν να προχωρήσουν σε αίτημα πληρωμής. Σε όλη τη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθούνται τα άρθρα της Πρόσκλησης με αρ.πρωτ. 708/23-9-2021, κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5071, όπως αυτή τροποποιημένη ισχύει.

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 1. Ο Δικαιούχος υποβάλλει το αίτημα πληρωμής υποχρεωτικά μέσω του ΠΣΚΕ κάνοντας χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η πρόσβασή στο ΠΣΚΕ με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.  Η ορθή καταχώριση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι αποκλειστικά ευθύνη του αιτούντα.
 2. Αφού συμπληρωθεί η αίτηση ταυτόχρονα εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον αιτούντα, αποστέλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά όπως αναγράφονται στο αρχείο ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΘ ΙΔΙΩΤ.ΕΠ..xlsx, σε έντυπη μορφή με φυσικό φάκελο και πρωτοκολλείται από τον ΕΦ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ ΑΕ.
 3. Στη συνέχεια διενεργείται έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και τυχόν συμπληρωματικών/διευκρινιστικών ενεργειών. Εφόσον υπάρχει πληρότητα ο Δικαιούχος λαμβάνει Επιστολή ενημέρωσης για ημερομηνία διενέργειας επιτόπιας επαλήθευσης. Εάν δεν υπάρχει πληρότητα ή δεν τεκμηριώνεται το αίτημα κατάλληλα θα διενεργείται απόρριψη για την εκ νέου κατάθεση του.
 4. Με την ολοκλήρωση της Διαδικασίας βάσει των άρθρων 17, 18, 19 και 20 της Πρόσκλησης, ο Δικαιούχος θα ενημερωθεί για την ολοκλήρωση και τυχόν αντιρρήσεις.
 5. Στη συνέχεια το αίτημα πληρωμής μεταπτώνεται στο ΟΠΣ.
 6. Εφόσον υπάρχει εγγεγραμμένο ποσό στο e-pde και τον ενάριθμο της πράξης, θα εκτελείται άμεσα η καταβολή ενίσχυσης και ο Δικαιούχος θα ενημερώνεται από τον ΕΦ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ ΑΕ με email. Σε αυτό θα πρέπει να απαντήσει μόλις λάβει την πίστωση αποστέλλοντας στο ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ ΑΕ κίνηση ημέρας Τραπέζης έτσι ώστε αυτή να καταχωρηθεί στο σύστημα.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ανάλογα με τη φύση και την έκτασή τους οι τροποποιήσεις διακρίνονται σε ¨Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας¨ και ¨Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας¨. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα πρέπει να προηγούνται των αιτημάτων πληρωμής.

Την αίτηση τροποποίησης μείζονος σημασίας την συμπληρώνετε και την αναρτάτε μαζί με τα δικαιολογητικά στο ΠΣΚΕ στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο πίνακας τροποποίησης (συνημμένο αρχείο EXCEL). Αυτού του είδους οι τροποποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση του έργου, εγκρίνονται από την ΕΔΠ και απαιτούν τροποποίηση της Απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης σύμφωνα με το άρθρο 21 της Πρόσκλησης.

Προσοχή!!
Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης των ενεργειών/εργασιών στις οποίες αναφέρεται. Ο Δικαιούχος με δική του ευθύνη μπορεί να προβεί σε εργασίες που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη τροποποίηση, προ της λήψης της απάντησης για έγκρισή της, όχι όμως πριν από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής αίτησης στο ΠΣΚΕ.

 Την αίτηση τροποποίησης ήσσονος σημασίας την συμπληρώνετε και την καταθέτετε στον ΕΦ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ ΑΕ, σε φυσικό φάκελο μαζί με τα δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο πίνακας τροποποίησης (συνημμένο αρχείο EXCEL), σύμφωνα με το άρθρο 21 της Πρόσκλησης.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Όσον αφορά τις ενέργειες δημοσιότητας θα πρέπει να ακολουθείται από τους Δικαιούχους το άρθρο 25 της Πρόσκλησης καθώς και τον ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ του ΥΠΑΑΤ, αρ.πρωτ. 168/15-05-2020 που επισυνάπτεται.

Για την τοποθέτηση αφίσας με πληροφόρηση σχετικά με την Πράξη, ελαχίστου μεγέθους Α3, που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, για Πράξεις με συνολική δημόσια δαπάνη κάτω των 500.000 €, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την διεύθυνση : 

http://posters2014-2020.esfhellas.gr/

Αναρτήθηκαν oι επιτυχόντες του προγράμματος voucher για  80.000 ανέργους της ΔΥΠΑ σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε ψηφιακές & πράσινες δεξιότητες.

To KAAEKT Σάμου στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος θα υλοποιήσει τα κάτωθι προγράμματα κατάρτισης:

 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

(Διά ζώσης 70 ώρες + Σύγχρονη εξ αποστάσεως 70 ώρες + Ασύγχρονη 60h) (Σύνολο 200 ώρες)

Πληροφορίες Αγγελική Βούρου

ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ : Δερβενακίων  & Αλέξη Αλέξη

Τηλ. επικ. 2273350428 ή 2273353401

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τροποποίηση της Πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» με Κωδικό
ΟΠΣ 5086617 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» στο Νομό Σάμου, (Νησιά Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών), (Μέτρο 8.3.3: Αρ.63 του Καν. 508/2014 ΄Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης΄), ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ενστάσεων και εκδόθηκε ο οριστικός- τελικός  πίνακας κατάταξης.

Στατιστικά από τον Συνολικό Αιτούμενο προϋπολογισμό 26 προτάσεων που κατατέθηκαν στο Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΕ., ύψους 3.979.649,28€  έχει αξιολογηθεί θετικά ποσό 2.141.526,45€ που αντιστοιχεί σε 16 υπαγώγιμες προτάσεις.

Σύμφωνα με παροχή δυνατότητας υπερδέσμευσης μετά από ενέργειες της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, εντάσσεται το σύνολο των θετικά αξιολογημένων  πράξεων του Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΕ., (αριθμός απόφασης ΕΔΠ 60/29-06-2022).

 

ΣΑΜΟΣ, 11/07/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

To KAAEKT Σάμου στα πλαίσια του προγράμματος voucher  για  80.000 ανέργους της ΔΥΠΑ (πρώην  ΟΑΕΔ  ) σε Κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε ψηφιακές & πράσινες δεξιότητες θα υλοποιήσει τα κάτωθι προγράμματα κατάρτισης :

 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Πληροφορίες Αγγελική Βούρου

ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΅: Δερβενακιων  & Αλέξη Αλέξη

Τηλ. επικ. 2273350428 ή 2273353401

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Το Κ.Δ.Β.Μ. ΚΑΑΕΚΤ Σάμου είναι φορέας κατάρτισης για τα νέα προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για 80.000 ανέργους που ξεκινάει το επόμενο διάστημα η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και συνοδεύονται με επιταγή κατάρτισης ύψους από 250 ως 1.000 ευρώ προς τους ωφελουμένους.

 

 1. Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων – ωφελουμένων διάρκειας 50 – 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.
 2. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας έως 200 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 3 μηνών.

Επιταγές

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Οι ωφελούμενοι του έργου, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν σε συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο που επιλέγουν οι ίδιοι, κατά τη φάση της υποβολής αίτησης στην πρόσκληση, που θα εκδώσει η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το έργο, αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή του, θα πραγματοποιείται, μέσα από την ειδική ιστοσελίδα https://www. voucher.gov.gr.

 

Ωφελούμενοι

 

Δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η πρόσκληση που θα δημοσιεύει η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θα καθορίζει τις επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) κατά τη φάση υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι, η ανεργία θα ελέγχεται αυτόματα, με τη διασταύρωση των στοιχείων που τηρούνται στα Μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στο έργο θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Το Κ.Δ.Β.Μ. ΚΑΑΕΚΤ Σάμου θα είναι Φορέας Κατάρτισης του προγράμματος. Αν είστε εγγεγραμμένος/η στα Μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Επικοινωνείτε  τηλεφωνικά μαζί μας  για περισσότερες πληροφορίες ή αποστείλτε μας e-mail προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Τηλ. επικοινωνίας 2273350428 ή  2273353401 ή 2273350434

E-mail:keksamou@yahoo.gr

Πληροφορίες Βούρου Αγγελική

Δ/νση Δομών Αγία Ειρήνη (ΚΕΓΕ Σάμου)

Κεντρικά Γραφεία: Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη (κτίριο Διοικητηρίου Περιφέρεια).

     To KAAEKT Σάμου σας προσκαλεί σε συνάντηση τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 μμ στο κτήριο του παλιού Δημαρχείου, στον Εύδηλο Ικαρίας. Στόχος η ενημέρωση,  επίλυση αποριών και τεχνικών θεμάτων που έχουν προκύψει στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του υπομέτρου 19.2, Ιδιωτικές Παρεμβάσεις, του Τοπικού  προγράμματος CLLD/LEADER. Κατά τη διαδικασία, θα γίνει αναφορά στις δράσεις του προγράμματος, ανάλυση προϋπολογισμού, θεσμικό πλαίσιο, οδηγίες υποβολής στο ΠΣΚΕ και απάντηση σε τυχόν απορίες σας .                                       

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

To KAAEKT Σάμου σας προσκαλεί σε συνάντηση τη Τρίτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 17:30 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού Δημαρχείου, στον Άγιο Κύρηκο Ικαρίας. Στόχος η ενημέρωση,  επίλυση αποριών και τεχνικών θεμάτων που έχουν προκύψει στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του υπομέτρου 19.2, Ιδιωτικές Παρεμβάσεις, του Τοπικού  προγράμματος CLLD/LEADER. Κατά τη διαδικασία, θα γίνει αναφορά στις δράσεις του προγράμματος, ανάλυση προϋπολογισμού, θεσμικό πλαίσιο, οδηγίες υποβολής στο ΠΣΚΕ και απάντηση σε τυχόν απορίες σας .                                      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σύμφωνα με εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πράξεων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης / Ομάδα Τοπικής Δράσης ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε., και μετά από συνεδρίαση της ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER του Νομού Σάμου, εκδόθηκε η απόφαση Νο 57/13.05.2022, για :

α) Την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων της 1ης πρόσκλησης για επιλογή πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, και

β) την έκδοση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Το ενοποιημένο αρχείο  με την γνωμοδότηση αναρτάται στο ΠΣΚΕ.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου απεικονίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του συνδέσμου https://www.ependyseis.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας. Στον εν λόγω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και να ¨κατεβάσετε¨ όλα τα συνημμένα αρχεία που αφορούν την πρότασή σας.

Κάνοντας χρήση της ίδιας ιστοσελίδας σας υπενθυμίζουμε το νόμιμο δικαίωμά σας για ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του αρ. 25 του Ν.2690/99) επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ηλεκτρονικά με την ανάλογη τεκμηρίωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ενδιάμεσου Φορέα K.A.A.E.K.T. Σάμου A.E.), βάσει πρόσκλησης.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ΠΣΚΕ. Η δυνατότητα υποβολής της ένστασης αφορά σε υποψήφιους δικαιούχους που αναγράφονται σε οποιονδήποτε από τους τρεις προαναφερόμενους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Η μη υποβολή ένστασης εκ μέρους του υποψήφιου δικαιούχου της Πράξης εντός της τεθείσας προθεσμίας, ισοδυναμεί με την εκ μέρους του αποδοχή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της βαθμολογίας.

Σημειώνεται ότι, ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει α) μετά την εξέταση των  τυχουσών υποβληθεισών προσφυγών, και β) την ήδη εγκεκριμένη υπερδέσμευση πόρων ύψους 120% βάσει πρόσκλησης.

Page 1 of 9