Super User

Super User

Δευτέρα, 06 Σεπτεμβρίου 2021 14:51

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση για τις ενταγμένες πράξεις των έργων Δημοσίου χαρακτήρα ΕΠΑΛθ-Προτεραιότητα 4- Μέτρο 8.3.3

 1. ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

(Παρακαλούμε να δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε αυτά!)

 

(Επισύναψη εγγράφων ΟΠΕΚΕΠΕ, εγκύκλιο, παράρτημα, έντυπα)

 

 1. Στη περίπτωση που υπάρχει Τροποποίηση έναντι του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού θα πρέπει:

 

να προηγείται αίτημα τροποποίησης, και μόνο μετά από την έγγραφη ενημέρωση του δικαιούχου από το  ΚΑΑΕΚΤ ΑΕ., θα μπορέσει να υποβληθεί αίτημα πληρωμής στο πληροφοριακό σύστημα.

Π.χ Κατά την πορεία υλοποίησης των πράξεων μπορεί να προκύψει ανάγκη τροποποίησής τους όσον αφορά:

 • την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • την παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης (ήσσονος)
 • την αλλαγή στοιχείων του Δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, της μετοχικής σύνθεσης κλπ.)
 • την μεταφορά ποσών μεταξύ «Κατηγοριών δαπανών»
 • την διόρθωση προφανών σφαλμάτων (Άρθρο 4 Κανονισμός (ΕΕ) 809/2013).
 • άλλες τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας (εντός διακριτών τμημάτων) που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης

Το πλήθος των τροποποιήσεων των πράξεων, που αιτείται ο δικαιούχος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6), κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Σε όλες τις περιπτώσεις (πλην της περίπτωσης τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας) το αίτημα τροποποίησης της πράξης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ, το αίτημα και τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας

Οι τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας (εντός διακριτών τμημάτων) που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης όπως π.χ: χρονοδιάγραμμα σύμβασης, αντικατάσταση υλικού κατασκευής, επουσιώδεις αλλαγές εξοπλισμού, τροποποίηση κωδικών ή εργασιών, κλπ και μεταφορές ποσών εντός «Κατηγοριών Δαπανών», εγκρίνονται για λόγους απλοποίησης με ευθύνη της ΟΤΔ κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου που θα συνοδεύεται από έκθεση τεκμηρίωσης και πίνακες που αποτυπώνουν την εικόνα της πράξης (αναλυτικό προϋπολογισμό) πριν και μετά την τροποποίηση.

 1. Το αίτημα Πληρωμής γίνεται μέσω του συστήματος του ΠΣΚΕ.

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στο αντίστοιχο
Πληροφοριακό Σύστημα, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της
είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αιτούντα.

Εφόσον η αίτηση πληρωμής
υποβληθεί οριστικώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό που δίνεται από το ΠΣΚΕ και
ημερομηνία οριστικοποίησης από το αντίστοιχο Πληροφοριακό Σύστημα, από την
οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής υποβολής.

(Επισυνάπτεται το εγχειρίδιο υποβολής αιτήματος και προδιαγραφές πινακίδας )

Επισημαίνουμε ότι θα διευκολύνει τη διαδικασία για τους δικαιούχους να μην οριστικοποιούνται τα αιτήματα πριν προηγηθεί προ-έλεγχος σε συνεργασία του δικαιούχου με στελέχη του ΚΑΑΕΚΤ Α.Ε. για να αποφευχθούν εσφαλμένες ενέργειες που θα οδηγούν σε απόρριψη αιτήματος ή αναγκαστικά σε περικοπές και καταλογισμούς.

Σας γνωστοποιούμε ότι εκδόθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα στα πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020'" - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 - ΜΕΤΡΟ 8.3.3. 

Σας γνωστοποιούμε ότι εκδόθηκε η Ορθή Επανάληψη του Προσωρινού Πίνακα  Κατάταξης των Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα στα πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020'" - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 - ΜΕΤΡΟ 8.3.3

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020" - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 - ΜΕΤΡΟ 8.3.3 .
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : 
Βάσει της πρόσκλησης (σελ. 9 παρ. 3.3) «Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, o ΕΦ δύναται να εντάξει πράξεις έως το 195% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση».
Στον προσωρινό πίνακα που αναρτήθηκε  δεν έχει ληφθεί υπόψη το ποσό της υπερδέσμευσης το οποίο θα συμπεριληφθεί στον τελικό πίνακα.
Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 17:41

30 ΧΡΟΝΙΑ LEADER

Ο Μάρτιος 2021 σηματοδοτεί 30 χρόνια από την έναρξη της Kοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, με αδιάλειπτη παρουσία από το 1991.

Στηρίζουμε δυναμικά με όραμα και στρατηγική την Ύπαιθρο, από την Ορεινή μέχρι την Νησιωτική Ελλάδα μέσα από 30 χρόνια εφαρμογής της φιλοσοφίας τοπικής ανάπτυξης LEADER.

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) εμψυχώνουν και ενισχύουν τον κάτοικο, αγρότη, πολίτη. Οι ΟΤΔ σχεδιάζουν και υλοποιούν Τοπική Ανάπτυξη βασισμένη στις ανάγκες των περιοχών τους, αναδεικνύοντας την τοπική ταυτότητα, την καινοτομία, τη συνεργασία την εταιρική σχέση την απασχολησιμότητα και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των κατοίκων της υπαίθρου.

Σήμερα η ύπαιθρος της Ελλάδας ενδυναμώνεται σταδιακά και γίνεται πιο ανθεκτική στις προκλήσεις μέσω της "Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων" (CLLD/LEADER) με επενδύσεις στην τοπική επιχειρηματικότητα και την ποιότητα ζωής άνω των 400 εκ. ευρώ από τα Εθνικά Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσκληση για το πρόγραμμα «ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» έχει λάβει νέα παράταση μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2021  στις 14:00 .

Σημειωτέον ότι από 05/03/2021 έως και 08/03/2021 θα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των συστημάτων του ΟΠΣ .

2η Παράταση Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» έως 8/3/201 και ώρα 14:30

Δευτέρα, 04 Ιανουαρίου 2021 19:04

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΝ 5/1/21

ΤΟ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.
ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΤΗΝ 05/01/2021

Σύμφωνα με την ΥΑ 13214/30.11.2017, άρθρο 10, παρ. 3, όπως ισχύει, και την με αρ. 3148/11.12.2020 Απόφαση ένταξης Πράξεων στο Τοπικό Πρόγραμμα Μέτρου 19.2 - έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER (1η πρόσκληση) του ΚΑΑΕΚΤ  ΣΑΜΟΥ ΑΕ 

και προκειμένου στο επόμενο χρονικό διάστημα να υπογραφεί σχετική σύμβαση υλοποίησης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (http://www.kaek-pesamou.info/) τα
παρακάτω αρχεία:


 1. Πίνακας -κατά περίπτωση- απαιτούμενων ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ.
  2. Σχέδιο υπεύθυνης δήλωσης - παράρτημα της σύμβασης


Για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομιστούν (κατά περίπτωση) τα δικαιολογητικά
επικαιροποιημένα (με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ένταξης,
δηλαδή 11.12.2020

Ως καταληκτική ημερομηνία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών και την υπογραφή της σύμβασης ορίζεται
η Παρασκευή  29.01.2021.


Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προ αναφερόμενη ημερομηνία, προθεσμία ενδεχομένως θα διενεργηθεί διαδικασία ανάκλησης της απόφασης ένταξης.


Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Με εκτίμηση Αγγελική Βούρου

 (Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  22733 50428, 53401, 50434)

Σελίδα 1 από 7