Super User

Super User

Σε συνέχεια ερωτημάτων σας σχετικά με την εισαγωγή ημερομηνίας έναρξης του ΚΑΔ επένδυσης για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ, σας ενημερώνουμε ότι οι δικαιούχοι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εισάγουν την ημερομηνία υποβολής ή δημιουργίας στο ΠΣΚΕ της αίτησης στήριξης.  Δεν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας στο ΠΣΚΕ προ ένταξης, αλλά υπενθυμίζουμε τα οριζόμενα στο Άρθρο 11, παρ. 6  του εγκεκριμένου σχεδίου της πρόσκλησης των ιδιωτικών όπου αναφέρεται:

“Οι υπό σύσταση εταιρείες:

•         Υποχρεούνται να αποκτήσουν ΑΦΜ ως εταιρεία και να προσκομίσουν στον ΕΦ την έναρξη δραστηριότητας άμεσα μετά την δημοσιοποίηση του Πίνακα Αποτελεσμάτων (ή του Πίνακα Κατάταξης σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης μέσω της διαδικασίας ένστασης), και σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης της μεμονωμένης Πράξης.”

2η ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ,ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

1η ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ,ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της δράσηςΣυμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής”, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr. του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Όσοι εν δυνάμει ωφελούμενοι έχουν ήδη υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στην ως άνω ιστοσελίδα μπορούν να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων πληκτρολογώντας τον ειδικό κωδικό (ΚΑΥΑΣ) που έλαβαν κατά την Υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής τους στη δράση ή τον Αριθμό της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Το Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλης Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Ν. Σάμου Α.Ε ΚΔΒΜ2, με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ ΣΑΜΟΥ, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην αντίστοιχη Προκήρυξη, εγκρίθηκε ως πάροχος κατάρτισης σύμφωνα με το Οριστικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Απόφαση ΑΔΑ: 60ΑΘ46ΜΤΛΚ-6Α8|Aρ. Πρωτ: 1.3075/08-07-2021).

Αντικείμενο της παραπάνω δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών:

  1. Επαγγελματικής συμβουλευτικής, (4 συνεδρίες),
  2. Συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 580 ωρών (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και
  3. Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων,

σε συγκεκριμένες ειδικότητες όπως ορίζονται παρακάτω:

  • Κλάδος Μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών

Επιλέξιμες ειδικότητες:

α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

β) Εργασίες Μόνωσης

γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

  • Κλάδος Υγείας – πρόνοιας

Επιλέξιμες ειδικότητες:

α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

β) Επαγγελματίας Καθαριστής

γ) Λινοθηκάριος

δ) Οροφοκόμος

  • Κλάδος Τουρισμού και επισιτισμού

Επιλέξιμες ειδικότητες:

α) Σερβιτόρος

β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου

γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Η δράση εστιάζει στη δημιουργία μιας δομημένης πορείας των ανέργων προς την αγορά εργασίας μέσω:

  • απόκτησης ή/και επικαιροποίησης /αναβάθμισης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Στους κλάδους αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι μεταποίησης/ βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας και τουρισμού και επισιτισμού
  • παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.


Οι ωφελούμενοι της δράσης, παρακαλούνται να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας www.voucher.gov.gr , και εφόσον περιλαμβάνονται στο μητρώο ως επιτυχόντες να συμπληρώσουν άμεσα τη φόρμα που ακολουθεί στο παρακάτω link https://forms.gle/9BqsFKa6sdvrA7Qh6.

Εναλλακτικά μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Σάμου στα τηλέφωνα 2273350428 ή 2273353401.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ,ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ .

 

(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 63 CLLD.19

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας Ν. Σάμου Ικαρίας Φούρνων Κορσεών το Κέντρο Ανάπτυξης Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου  ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΕΠΑλΘ 2014-2020, καλεί τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους::

  • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και
  • μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

να υποβάλλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Β. Στην παρούσα πρόσκληση υπάγονται πράξεις όπως   :

1) Ενίσχυση  δραστηριοτήτων που συνεισφέρουν στο συμπληρωματικό εισόδημα αλιέων –   

    Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα.

      Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (συμπ. οι δράσεις Αλιευτικού Τουρισμού).

2) Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (deminimis).

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνης άνευ υπερδέσμευσης που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε  912.000,00 ευρώ.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων πράξεων, περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, , σε έντυπη μορφή δωρεάν ή/και ηλεκτρονική μορφή, είτε από τα γραφεία της Ο.Τ.Δ  Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ ΣΑΜΟΥ, κατά τις  εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες, 9:00π.μ - 17:00 μ.μ είτε από την ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ  (www.kaek-pesamou.info) .

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ 2014-2020 .

        Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 27-09-2021 και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ       

        Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης    :  13-12-2021 και ώρα λήξης 15:00 μ.μ.

Η πρόσκληση αυτή θα βοηθήσει την τοπική οικονομία  με την δημιουργία νέων επιχειρήσεων,  τόσο από ιδιώτες όσο και από Αλιείς. Θα  βελτιώσει στους Αλιείς τις συνθήκες εργασίας τους ή  θα τους βοηθήσει να συμπληρώσουν το εισόδημά τους δημιουργώντας επιχειρήσεις που τους διαφοροποιούν από το επάγγελμά τους .

Επίσης ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μεταποίηση του Αλιευτικού προϊόντος  που θα ενισχύσει τις αλιευτικές επιχειρήσεις των ΠΕ Ικαρίας & Φούρνων Κορσεών  όπου το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων τους ασχολούνται με την αλιεία.

Στόχος μας είναι να υπάρξει ανάπτυξη της  νεανικής επιχειρηματικότητας προώθηση της απασχόλησης  στην τοπική κοινωνία του Νομού μας, προκειμένου να δελεάσουμε τους νέους να δραστηριοποιηθούν στον τόπο  τους  και να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι του Νομού μας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ CLLD ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ZIP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ CLLD ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II ΥΠΕΥΘ ΔΗΛΩΣΗ DE MINIMIS

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΚΕ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΕΝΤΑΞΗ

01_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_A ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ μη ΚΕ.SAMOS

01_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Β ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΚΕ.samos

02_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ ΕΥΚΕ

03_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ από δικαιούχο

04_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_Α - ΔΑΠΑΝΕΣ από ΟΕΕ

05_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Λίστα επαλήθευσης

06_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Έκθεση επαλήθευσης

07_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Παρακολούθηση μακροχρόνιων

08_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ - Κυρώσεις

09_ΈΝΤΥΠΟ Ι_1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

10_ΕΝΤΥΠΟ Ι_2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ_ΑΛΙΕΙΑ

11_ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_Μέτρο 8.3.3_CLLD_Ιδιωτικά ΕΥΚΕ

12_Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη Αρ. έργων CLLD

12Α_Δελτίο Ταυτότητα Δείκτη 4.1

12Β_Δελτίο Ταυτότητα Δείκτη 4.2

12Γ_Δελτίο Ταυτότητα Δείκτη 4.3

13_ΥΑ 137675 ΕΥΘΥ1016 19-12-2018 ΦΕΚ Β 5968 2018 ΥΑΕΚΕΔ

14_Υπόδειγμα Α_Προϋπολογισμός_Χρονοδιάγραμμα_Εξοφλημ. δαπάνες_Επενδ. αλιείς

14_Υπόδειγμα Β_Προϋπολογισμός_Χρονοδιάγραμμα_Εξοφλημένες δαπάνες

14_Υπόδειγμα Γ_Προϋπολογισμός_Χρονοδιάγραμμα_Εξοφλημ. δαπάνες_ΚΕ_1407

14_Υπόδειγμα Δ_Λίστα Δικαιολογητικών. ΣΑΜΟΣ

15_Παράρτημα IX Οδηγός Εφαρμογής

16_Υπόδειγμα Πινάκων Αναλυτικού Προυπολογισμού ΚΑΑΕΚΤ ΑΕ

17_Υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας

18_1b_Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_VIII_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ_v1_080517

19_Ορισμός ΜΜΕ ΕΥΚΕ

Θεσμικό Πλαίσιο - 1. ΚΑΝ ΕΕ 508_2014

Θεσμικό Πλαίσιο - 2. Κατ'_εξουσιοδότηση_531-2015 - ΕΤΘΑ

Θεσμικό Πλαίσιο - 3. ΚΑΝ ΕΕ 1407_2013 DE MINIMIS

Θεσμικό Πλαίσιο - 4. ΚΥΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΘ - ΑΔΑ

Θεσμικό Πλαίσιο - 5A. YA ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΘ με ΦΕΚ

Θεσμικό Πλαίσιο - 5B. ΤΡΟΠΟΠ. ΥΑ ΙΔΙΩΤ. ΕΠΕΝΔ. CLLD ΦΕΚ

Θεσμικό Πλαίσιο - 6A. ΥΑ ΜΕΤΡΟ 3.1.8 4.1.20 με ΑΔΑ εκσυγχρονισμός

Θεσμικό Πλαίσιο - 6B. ΥΑ-18-1467-Αλιεία-3.1.84.1.20-Τροπ-ση-1122-ΦΕΚ

Θεσμικό Πλαίσιο - 6Γ. ΥΑ-1154_Τροποποίηση-ΥΑ-Μέτρο-3.1.8 - 4.1.20

Θεσμικό Πλαίσιο - 7Α. YA 3.4.4-Μεταποίηση-προϊόντων-αλιείας

Θεσμικό Πλαίσιο - 7Β. ΥΑ-18-1464-Μεταποίηση-Τροπ-ση-1121-ΦΕΚ

Θεσμικό Πλαίσιο - 7Γ. ΥΑ-1155_Τροποποίηση-ΥΑ-Μέτρο-3.4.4

Θεσμικό Πλαίσιο - 8. ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020_ΦΕΚ_Β_5968_31.12.18

Θεσμικό Πλαίσιο - 9Α. KYA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ_ΦΕΚ

Θεσμικό Πλαίσιο - 9Β ΦΕΚ_ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ_ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ_ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Θεσμικό Πλαίσιο - 9Γ.ΦΕΚ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤ 

14. Υπόδειγμα Α_Προϋπολογισμός_Χρονοδιάγραμμα_Εξοφλημένες δαπάνες_Επενδ. αλιείς.xlsx

14. Υπόδειγμα Β_Προϋπολογισμός_Χρονοδιάγραμμα_Εξοφλημένες δαπάνες_Μεταπ. πρ. αλιείας.xlsx

14. Υπόδειγμα Γ_Προϋπολογισμός_Χρονοδιάγραμμα_Εξοφλημένες δαπάνες_ΚΕ_1407.xlsx

 

 

Monday, 06 September 2021 14:51

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ενημέρωση για τις ενταγμένες πράξεις των έργων Δημοσίου χαρακτήρα ΕΠΑΛθ-Προτεραιότητα 4- Μέτρο 8.3.3

Page 1 of 8